Pien-Saimaan vesistö

Pien-Saimaa on Suomen suurimman vesistön, Saimaan, eteläisin osa. Pien-Saimaa on matala, rikkonainen ja osin eriytynyt vesialue, jolla veden vaihtuvuus on hidasta. Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö. 

Läntinen Pien-Saimaa Vesialueen pinta-ala: 120 km2 Valuma-alueen pinta-ala: 260 km2 Keskisyvyys: 4,7 m Viipymä: 4,5 vuotta Vesitilavuus: 0,57 km3

Pien-Saimaan veden laatu on muuttunut selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutos näkyy veden samentumisena, näkösyvyyden vähenemisenä, pohjan laadun muutoksina, verkkojen limoittumisena sekä ajoittain laajoina leväkukintoina. 

Veden laatu vaihtelee suuresti vesistön eri osissa. Huonointa veden laatu on Lavikanlahdella ja Maavedellä. Lappeenrannasta Taipalsaarelle kulkevan maantie 408 jakaa vesistön veden laadun perusteella: tien itäpuolella veden laatua parantaa merkittävästi UPM Kymmene Oyj:n ylläpitämä Vehkataipaleen pumppulaitos, joka pumppaa hyvälaatuista vettä Suur-Saimaalta noin 40 m3/s. Ympäristöhallinnon vuoden 2013 veden laadun luokittelun mukaan Pien-Saimaan veden laatu on tyydyttävä. 

Läntinen Pien-Saimaa on puhtaasti haja-kuormitteinen vesistö. Merkittävimmät kuormittajat ovat maa- ja metsätalous, haja-asutus, hulevedet, turvetuotanto ja laskeuma sekä ajoittain myös sisäinen kuormitus. Itäisellä Pien-Saimaalla merkittävin kuormittaja on UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tuotantolaitokset.