Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pien-Saimaan suojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 

Yhdistyksen tarkoitus

Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen tarkoituksena on parantaa Pien-Saimaan vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön, sekä tukea näiden alueiden käyttöä tavalla joka ottaa huomioon alueen ekologiset tarpeet ja säästää ympäristöä. Pien-Saimaan suojeluyhdistys toimii Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueilla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii ja selvittää vesistöalueen tilaa, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä; neuvoo ja opastaa valuma-alueen asukkaita, teollisuuslaitoksia ja elinkeinon harjoittajia vähentämään järveen kohdistuvaa kuormitusta; vaikuttaa viranomaisiin alueen käyttöä koskevien lupien ja suunnitelmien ekologisen kestävyyden varmistamiseksi; toteuttaa hankkeita joilla järven tilaa parannetaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, arpajaisia ja rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja jälkisäädöksiä, sekä omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja osakkeita. 

Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat henkilöjäseniä sekä yhteisöjäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattavia jäseniä. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt ja maksaa yhdistyksen henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä osakaskunta, rekisteröity asukasyhdistys ja luonnonsuojeluyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt ja maksaa yhteisöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta tai jos hän on yhdistyksen puitteissa tai sen ulkopuolella menetellyt tavalla joka on ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa ja josta on ollut yhdistykselle merkittävää vahinkoa. 

Liittymis- ja jäsenmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 

Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 3-7 muuta varsinaista jäsentä.. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen koolle kutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille joko postitse tai jäsenten itse ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus yhdessä tai useammassa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Kokouksen avaus 
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen avaus 
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
8) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa 
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.